Privātuma Politika

  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
   
  Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk testā - Datu subjekts) informāciju par to, kādam nolūkam sabiedrība ar ierobežotu atbildību RODANS, reģ. Nr. 40003479248, juridiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija, tālr. +371 67472447, e-pasta adrese info@rodans.lv (turpmāk tekstā - Sabiedrība) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.
   
  Apstrādājot personas datus Sabiedrība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un citu normatīvo aktu prasības privātuma un datu apstrādes jomā.
  Sabiedrība ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības mājaslapā.


   
  PERSONAS DATU PĀRZINIS
   
  Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību RODANS, reģ. Nr. 40003479248, juridiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija, tālr. +371 67472447, e-pasta adrese info@rodans.lv.
   
  Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: info@rodans.lv vai personīgi vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē.


   
  PERSONAS DATU KATEGORIJAS
   
  Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:
  1. Identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
  2. Kontaktinformācija – piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  3. Iesniegumā/anketā, citās iesniegtos dokumentos sniegtā informācija, t.sk. informācija par bankas kontu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā;
  4. Informācija par veikto pasūtījumu - pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.


   
  PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS
   
  Sabiedrība apstrādā personas datus, lai:
  1. Sabiedrības leģitīmajās interesēs nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām un lai izpildītu Sabiedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus un , t.sk. lai nodrošinātu Datu subjekta pasūtījuma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem;
  2. Nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumu kvalitāti, t.sk. saziņai ar klientu saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;
  3. Apkopotu statistiku iesniegšanai uzraudzības iestādēm, kā arī lai sagatavotu darbības pārskatus iesniegšanai uzraudzības iestādēm;
  4. Novērstu Sabiedrības pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu.
   
  Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, distances līguma izpildei un piegādes veikšanai, un Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai.
   
  Sabiedrības leģitīmās intereses ir:
  1. nodrošināt distances līguma saistību izpildi;
  2. saglabāt klientu sūdzības un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
  3. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  4. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.


   
  PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN GLABĀŠANAS PERIODS
   
  Sabiedrība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
   
  Personas dati tiek apstrādāti Latvijā.
  Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Datu subjektu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.) vai kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Pēc tam, kad minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.


   
  DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
   
  1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Sabiedrībā.
  2. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
  3. Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
  4. Iebilst pret personas datu apstrādi.
  5. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšanā tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.
  6. Ierobežot personas datu apstrādi.
  7. Saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz sniegto piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski.  
  8. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv ), ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.