Noteikumi

  Pirms tiešsaistes veikala RODANS, kas pieejams internetā vietnē www.produktupiegade.lv, pakalpojumu izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar Lietošanas noteikumiem. Pēc pasūtījuma veikšanas un norēķināšanās par jūsu pasūtītajām veikalā pieejamajām precēm šie Noteikumi kļūst par attālinātā līguma starp jums un preču pārdevēju neatņemamu sastāvdaļu.

   

  Tiešsaistes veikala RODANS lietošanas noteikumi

   

  1. Vispārīgie noteikumi

   

  1.1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka tiešsaistes veikala RODANS, kas pieejams internetā vietnē www.produktupiegade.lv (turpmāk – veikals), lietošanas noteikumus veikalā pieejamo preču pasūtīšanai, iegādei un piegādei (turpmāk - pakalpojumi) līdz Pircēja mājas, dzīvokļa vai kāpņu telpas durvīm, kas atrodas šādās Latvijas apdzīvotās vietās: Rīga, Jūrmala, Salaspils, Baloži, apdzīvotas vietas: Ādaži, Babīte, Berģi, Baltezers, Valdlauči, Mārupe, Piņķi, Ulbroka, Tīraine.

  1.2. Veikals pieder, un to pārvalda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RODANS” (reģ. numurs 40003479248, PVN maksātāja kods LV40003479248, juridiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija), kura sniedz pakalpojumus Pircējiem (turpmāk tekstā – Pārdevējs). 

  1.3. Lietošanas noteikumi stājas spēkā no publicēšanas Pārdevēja tīmekļa vietnē brīža un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Lietošanas noteikumu spēkā esošā redakcija vienmēr ir pieejama internetā vietnē https://www.produktupiegade.lv. Gadījumā, ja kāds no Lietošanas noteikumu nosacījumiem zaudēs juridisko spēku, tiks atzīts par nelikumīgu vai tiks izslēgts no tiem, tas neparedz pārējo Lietošanas noteikumu spēkā neesamību, tie saglabās juridisko spēku, un Līgumslēdzējām pusēm ir saistoši.

  1.4. Pārdevēja Klientu nodaļa pa tālr. +371 67472447 nodrošina Pircēju informatīvo atbalstu darba laikā:

  -        pirmdien – piektdien no 9:00 līdz 17:00;

  -        sestdien no 9:00 līdz 15:00;

  -        svētdien – brīvdiena.

  1.5.           Veikalā pieejamās preces ir tiesīga iegādāties persona, kura ir tiesīga slēgt juridiski saistošus līgumus, ir pieņēmusi Lietošanas noteikumu nosacījumus (pasūtījuma noformēšanas procesā atzīmējot ar ķeksīti “Esmu iepazinies (-usies) ar Lietošanas noteikumiem un piekrītu tiem”) un noteiktajā kārtībā ir veikusi preču pasūtīšanu veikalā (turpmāk – Pircējs). Nepiekrišanas Lietošanas noteikumiem gadījumā Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus un viņam ir jāpārtrauc veikala izmantošana.

  1.6.           Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, kas ir aktuāli pasūtījuma veikšanas brīdī, tie viņam ir saprotami, viņš piekrīt tiem un apņemas ievērot to nosacījumus. Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Pircējs pilnībā vai daļēji nav iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

  1.7.           Pēc tam, kad Pircējs ir pareizi noformējis pasūtījumu, Lietošanas noteikumi kļūst par attālinātā līguma, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju (turpmāk – Līgums) un kas ir spēkā līdz brīdim, kad Līgumslēdzējas puses ir izpildījušas savas saistības, neatņemamu sastāvdaļu.

  1.8. Noteikumu neievērošana var kļūt par pamatojumu noslēgtā attālinātā līguma vienpusējai izbeigšanai no Pārdevēja puses, kā arī iesniegtā pasūtījuma atcelšanai.

  1.9. Ja ir nepieciešams, Pārdevējam ir tiesības grozīt, labot un papildināt Lietošanas noteikumus. Uz Pircēju attiecas Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir aktuāla pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Turpinot izmantot pakalpojumus pēc grozījumu izdarīšanas, Pircējs apstiprina, ka piekrīt tiem un pieņem tos pilnā apjomā.

  1.10. Pircējam pasūtījuma noformēšanas laikā ir jānorāda personas dati, kas ir nepieciešami preču piegādei: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese un citas ziņas. Komunikācija ar Pircēju sakarā ar pasūtījuma izpildi notiek, izmantojot Pircēja norādīto tālruņa numuru un / vai e-pastu.

  1.11. Pircējs, izmantojot pakalpojumus, apstiprina savu piekrišanu viņa sniegto personas datu apstrādei, lai izpildītu Līgumu saskaņā ar Konfidencialitātes politiku, kas ir pieejama internetā vietnē www.produktupiegade.lv.

  1.12. Pircēja pienākums ir precīzu un patiesu ziņu norādīšana pasūtījuma noformēšanas gaitā. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par Pircēja apmaksātā pasūtījuma neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja pēdējais ir sniedzis nepareizas vai nekorektas ziņas.

  1.13. Pārdevējs saskaņā ar Konfidencialitātes politiku pasūtījuma noformēšanas procesā sniegtos Pircēja personas datus apstrādā tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Pārdevējs izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās metodes, lai aizsargātu personas datus, tostarp pret zādzībām, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un bojājumiem.  

  1.14. Pircējs, kurš ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, 14 dienu laikā no pasūtīto preču saņemšanas dienas ir tiesīgs atteikties no Līguma Lietošanas noteikumu 5. sadaļā noteiktajā kārtībā.

  1.15. Iepriekš neinformējot Pircēju, Pārdevējam neparedzētu, ārkārtas vai svarīgu apstākļu rašanās gadījumā ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt veikala darbību. Šajā gadījumā samaksāto naudas līdzekļu atmaksa par samaksātajām, bet Pircējam nepiegādātām precēm notiek 5 darba dienu laikā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.

   

  2. Preču izvēle un apmaksa

   

  2.1. Preču cenas veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pircējs iegādājas preces par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

  2.2. Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam jāizvēlas vēlamais produkts un tā nepieciešamais daudzums, pēc tam jānoklikšķina uz pogas “Pievienot grozam”. Šādā veidā izveidojot nepieciešamo preču komplektu, ir jānoklikšķina uz pogas “Noformēt pasūtījumu”.

  2.3. Pasūtījuma formā Pircējam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, piegādes adrese. Ailē “Piezīmes par pasūtījumu” Pircējs ir tiesīgs norādīt personas, kura Pircēja vārdā ir pilnvarota saņemt preces, vārdu un uzvārdu. Šādā gadījumā Pircēja pienākums ir pienācīgā veidā brīdināt viņa norādīto pilnvaroto personu par plānoto preču piegādi.

   

  2.4. Pasūtījums tiks apstrādāts (pasūtījuma apstiprinājums tiks nosūtīts Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi) pēc tam, kad pasūtījuma formā būs ievadīti visi nepieciešamie dati. Maksājums par pasūtītajām precēm un to piegādi (ja piemēro) tiek veikts, izmantojot veikala piedāvātās norēķinu metodes, kā arī norēķināties ar bankas karti.

   

  3. Preču piegāde

   

  3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt preces 2 (divu) darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas šādā kārtībā:

  -        nākamajā darba dienā, ja pasūtījums bija noformēts un apmaksāts darba dienā līdz pulksten 16:00;

  -        2 nākamo darba dienu laikā, ja pasūtījums bija noformēts un apmaksāts darba dienā pēc pulksten 16:00.

  3.2. Piegādes izmaksas:

  -        par kopējo summu 35.00 EUR un vairāk – bezmaksas;

  -        par kopējo summu mazāk par 35.00 EUR - 5.00 EUR (apmaksā vienlaikus ar pasūtījuma apmaksu).

  3.3. Piegādes laiks:

  -        pirmdien – piektdien no 11:00 līdz 19:00;

  -        sestdien no 10:00 līdz 15:00;

  -        svētdien – brīvdiena.

  3.4. Lai vienotos ar Pircēju par piegādes dienu un laiku, Klientu nodaļa darba laikā sazināsies ar Pircēju, izmantojot pieteikumā norādīto tālruņa numuru.

  3.5. Ja neparedzētu vai ārkārtas apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt pasūtījumu noteiktajā laikā, Klientu apkalpošanas dienests nekavējoties par to paziņos Pircējam un vienosies ar viņu par citu piegādes laiku. Patērētājam ir tiesības vienpusēji atteikties no Līguma, ja preces nav piegādātas saskaņotajā papildu termiņā. Ja Pircējs ir pieņēmis šādu lēmumu, Pārdevējs 5 darba dienu laikā atmaksā uz Pircēja bankas kontu naudas summu, kuru Pircējs samaksājis pasūtījuma veikšanas brīdī.

  3.6. Ja Pircējs pirms piegādes uzsākšanas ir pieņēmis lēmumu atteikties no pasūtījuma, viņam, izmantojot e-pastu info@rodans.lv vai zvanot uz tālruni (+371) 67472447, par savu lēmumu 1.3. punktā noteiktajā darba laikā ir jāinformē Klientu apkalpošanas nodaļa. Šajā gadījumā Pārdevējs 5 dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas atmaksā no Pircēja saņemto summu, pārskaitot to uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts sākotnējais maksājums. Pārdevējam ir tiesības ieturēt piegādes izmaksas no Pircējam atmaksājamās summas, ja atteikuma saņemšanas brīdī pasūtījuma piegāde jau ir sākusies.

  3.7. Pircējam ir pienākums piegādei saskaņotajā laikā atrasties pieteikumā norādītajā adresē un pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs preču pieņemšanai ir pilnvarojis citu personu, Pircēja atbildība ir brīdināt savu pilnvaroto personu un nodrošināt tās atrašanos, lai pieņemtu preces pieteikumā norādītajā adresē. Saņēmējs, apstiprinot pasūtījuma saņemšanu, parakstās uz preču pavadzīmes.

  3.8. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām preču piegādi var nodrošināt bezkontakta formā (ievērojot 2 metru distanci). Kurjeram ir tiesības veikt piegādes fotofiksēšanu (bez tiesībām fotografēt preču saņēmēja seju), kas ir pietiekams apstiprinājums bezkontakta piegādes veikšanai.

  3.9. Saņemot preces, lai nodrošinātu saskaņošanu ar pasūtījuma datiem, pēc kurjera pieprasījuma Pircējam vai viņa pilnvarotai personai kurjeram jāuzrāda kāds no norādītajiem dokumentiem:

  -        pase vai

  -        vadītāja apliecība vai

  -        personas apliecība.

  3.10. Pārdevējs neuzņemas atbildību par nepiegādāšanu vai piegādes termiņa neievērošanu, ja:

  -        Pircējs ir norādījis nekorektu piegādes adresi un vairāk nekā 3 reizes neatbild uz kurjera un / vai Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa zvanu, lai precizētu pareizu adresi;

  -        Pircējs (vai pieteikumā norādītais viņa pārstāvis) saskaņotajā laikā nav ieradies pieņemt no kurjera preces ilgāk par 10 minūtēm.

  3.11. Piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda preču daudzuma atbilstība pasūtījumam un preču pavadzīmei, kā arī jāpārbauda preces, vai nav redzamu defektu. Nepasūtītu preču vai preču iztrūkuma, vai redzamu preču vai iepakojuma defektu konstatēšanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma vai tā daļas pieņemšanas, izdarot paskaidrojošu atzīmi uz preču pavadzīmes. Preču pieņemšanas bez iebildumiem gadījumā tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas atbilstošā daudzumā un bez redzamiem defektiem.

  3.12. Ja Pircējs, kad kurjers jau ir aizbraucis, ir atklājis saņemto preču neatbilstību veiktajam pasūtījumam pēc daudzuma un kvalitātes, viņa pienākums ir 24 stundu laikā no piegādes brīža informēt Klientu apkalpošanas nodaļu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu info@rodans.lv vai piezvanot pa tālruni + 371 67472447 Klientu apkalpošanas nodaļa darba laikā.

   

  4. Preču kvalitāte

   

  4.1. Preču pamatīpašības vispārējos vilcienos ir aprakstītas blakus katrai precei norādītajā preces aprakstā.

  4.2. Atbildību par informāciju par preces īpašībām uzņemas tās ražotājs un / vai izplatītājs, bet veikals atbild tikai par korektu šīs informācijas norādīšanu patērētājiem, ja tikai normatīvie akti neparedz citādi.

  4.3. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Preces ārējais izskats var nedaudz atšķirties no attēla. Preces, kas tiks piegādātas, var būt citā iepakojumā un var atšķirties pēc ārējā izskata un formas. Informācija veikalā sniegtajā produkta aprakstā ir vispārīga rakstura, tāpēc tā nav identiska informācijai, kas norādīta uz iepakojuma.

  4.4. Tajos gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem precei ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces piegādāt Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot preci līdz derīguma termiņa beigām. Veikals jebkurā gadījumā centīsies piegādāt svaigākos produktus ar maksimāli ilgiem derīguma termiņiem.

   

  5. Atteikuma tiesības

   

  5.1. Patērētājs ir tiesīgs 14 dienu laikā no pasūtīto preču saņemšanas brīža vienpusēji atteikties no Līguma (izņemot Lietošanas noteikumu 5.4. punktā norādītajos gadījumos).

  5.2. Pircēja pienākums ir informēt par atteikumu, brīvā formā nosūtot paziņojumu par atteikumu uz e-pasta adresi info@rodans.lv (var izmantot veidlapu, kas ir pieejama internetā vietnē www.produktupiegade.lv).

  5.3. 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas brīža Pircējam prece, no kuras viņš atteicies, ir jānosūta uz adresi: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija. Visus izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz Pircējs. Atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtai, derīguma termiņa robežās un bez neatbilstošas uzglabāšanas pazīmēm.

  5.4. Atteikuma tiesības Pircējs nevar izmantot šādos gadījumos:

  -        ja prece ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;

  -        ja Pircējs ir atvēris preces, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt, iepakojumu.

  5.5. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par atgriezto preci, pāskaitot to uz Pircēja bankas kontu.

   

  6. Citi noteikumi

   

  6.1. Atbildību par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līgumslēdzējas puses uzņemas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  6.2. Līgumslēdzējas puses apņemas neizvirzīt viena otrai nekādas pretenzijas, iestājoties tādiem nepārvaramas varas apstākļiem kā, piemēram, bet ne tikai: epidēmijas, pandēmijas, ugunsgrēki, avārijas, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara vai teroristiskas darbības, kā arī lēmumi, kurus pieņēmušas kompetentas valsts iestādes un kuri tieši skar Lietošanas noteikumu izpildi, bet kuru iestāšanos Līgumslēdzējas puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Par šādu apstākļu iestāšanos Līgumslēdzējas puses pēc iespējas ātrāk informē viena otru: Pārdevējs – izvietojot attiecīgu paziņojumu tīmekļa vietnē, Pircējs – nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu info@rodans.lv.

  6.3.  Jebkurš strīds, kas radies starp Līgumslēdzējām pusēm, ir risināms sarunu ceļā.

  6.4. Ja strīdu nav iespējams noregulēt sarunu ceļā, tad Pircējs, kas ir patērētājs, ierakstītā vēstulē uz Pārdevēja juridisko adresi nosūta parakstītu rakstisku iesniegumu (vai uz e-pastu info@rodans.lv iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), kurā norāda:

  -        savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

  -        iesnieguma iesniegšanas datumu;

  -        pasūtījuma detaļas un strīda būtību;

  -        savu prasību un tās pamatojumu.

  6.5. Pārdevējs 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža sniedz patērētājam rakstisku atbildi uz iesniegumu un informē par prasības izpildes vai strīda noregulēšanas iespējamo veidu, ja norādītajā laikposmā netika panākta vienošanās par patērētāja prasības izpildi vai par alternatīvu prasības izpildes veidu. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds ir uzskatāms par noregulētu.

  6.6.  Ja objektīvu iemeslu dēļ norādītajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kura laikā tiks sniegta atbilde, kā arī pamato šā pagarinājuma nepieciešamību.

  6.7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasība ir nepamatota, viņa pienākums ir pamatot patērētāja prasības atteikumu.

  6.8. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt patērētāja prasību vai ja patērētāju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

  -        Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda noregulēšanā;

  -        Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, tīmekļa vietne http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, ja palīdzība strīda noregulēšanā, kas patērētājam ir sniegta Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā var sasaukt Patērētāju strīdu noregulēšanas komisiju, lai noregulētu strīdu;

  -        Latvijas Republikas tiesu instancēs.

  6.9. Visi jautājumi, kas nav noregulēti Lietošanas noteikumos, ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.